Một gia đình thì cần nhưng gì để đảm bảo ?

Quản trị tài chính gia đình.

 lập ngân sách, tiết kiệm và kiểm soát các nguồn tiền theo thời gian, có tính đến các rủi ro tài chính và các sự kiện trong tương lai. Khi lập kế hoạch tài chính cá nhân, mỗi người sẽ xem xét nhu cầu của mình về một loạt các sản phẩm ngân hàng (tài khoản tiết kiệm, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, các khoản vay tiêu dùng...), đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản, vàng, tiền số...) và bảo hiểm (nhân thọ, y tế, tai nạn) hoặc tham gia và giám sát các kế hoạch hưu trí, trợ cấp an sinh xã hội, quản lý thuế thu nhập.

Gia đình thì chuẩn bị tư duy
 gì cho bền vững...

Câu hỏi liên quan đến tài chính 

Chúng ta có một bảng tổng sắp của chi phí cá nhân/ gia đình / doanh nghiệp ... Chúng ta lập kế hoạch để tính toán được tổng thu nhập / nếu thấy không ổn tức là cán cân bị mất cân bằng lập tức kê khai giảm tối thiểu . mục đích là gia tăng doanh số - chi phí để có doanh số là điều quan trọng những thứ khác không còn quan trọng thì bỏ / suy nghĩ rằng khi ổn doanh thu thì bổ sung lại cac chi phí quan trọng khác
Sự liệt kê : tài khoản tiết kiệm, thẻ ghi nợ, thẻ tín dụng, các khoản vay tiêu dùng...), đầu tư (cổ phiếu, trái phiếu, quỹ đầu tư, bất động sản, vàng, tiền số...) và bảo hiểm (nhân thọ, y tế, tai nạn) hoặc tham gia và giám sát các kế hoạch hưu trí, trợ cấp an sinh xã hội, quản lý thuế thu nhập... Tất cả đều quan trọng nhưng cái gì cần thiết và cấp bách hơn...
Điều quan trọng nhất của tôi lúc này là tính toán dòng tiền . Nó được định vị trước rồi cân đối lại bảng ngân sách cá nhân

Liệu tài chính + Sức khỏe
+ hạnh phúc bền lâu đã đủ chưa?

Tài chính và sức khỏe

Dịch vụ của chúng tôi

Quản lý quỹ 

Quỹ ZEN NOLOSS với các gói không thua lỗ và giao dịch an toàn 

01

Quản trị rủi ro giúp khách hàng

Các ủy thác đầu tư minh bạch

02

Dịch vụ tài chính

Các khóa học quản trị rủi ro/ Quản lý tài chính các nhân/ Các khóa học đầu tư / Các khóa học đầu tư rủi ro 4.0

03